จ้างเหมาอุปกรณ์ เทคนิค แสงสี ไฟประดับและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณภายในงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ