จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ จำนวน 25 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ