นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ และ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว