โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองร่วม ซอยนายสุธี ตำบลวังสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

อ่านประกาศ