ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่องการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

ประกาศ 1 ประกาศ 2 ประกาศ 3