ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565

555

ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

1.ร่างทต.วังสมบูรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประ [...]