ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา [...]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามสณี ตำบวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา [...]