ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒,เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี,เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ VA เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง