จ้างจ้างเหมางาน (การแสดงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง,เช่าเครื่องปั่นไฟ จุดเวทีการแสดง) จำนวน ๑ งาน ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 588 ชุด เพื่อใช้ในโครงการการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายพีพีบอร์ดสื่อขั้นตอนการแปรงฟันในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต รหัสสายทาง สก.ถ.๑๔๐๐๙ หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์ภู ซอย ๘๙ ตำบลวังสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยมมีล้อ และมีฝาเปิด-ปิด แบบมีช่องทิ้ง ๑ ช่อง ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๑๑ ใบ ตามโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง