ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่1(บ้านวังสุริยา) งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนนักเรียน 82คน จำนวน 18 วันทำการ และ งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง