ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่1(บ้านวังสุริยา) งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนนักเรียน 82คน จำนวน 18 วันทำการ และ งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง