โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองร่วม ซอยนายสุธี ตำบลวังสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ จำนวน 25 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมางาน (การแสดงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง,เช่าเครื่องปั่นไฟ จุดเวทีการแสดง) จำนวน ๑ งาน ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา) นางสาวเพชริยา เรืองบุบผา ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา) นางสาวเอนุสรา เย็นฟัง ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 588 ชุด เพื่อใช้ในโครงการการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย) นางสาวธนวรรณ โตม่วง ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายพีพีบอร์ดสื่อขั้นตอนการแปรงฟันในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง