ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ถังแชมเปญ 30 ลบ.ม.ที่ตั้งคุ้มเตาถ่าน หมู่ที่ 9 บ้านซับทรายทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

รวม9เตาถ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามศรี ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา

คอนกรีต ม.3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา

หลังคากันแดด ศพด.ซับสิงโต

ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสิงโต หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา [...]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา [...]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามสณี ตำบวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) หมู่ที่ ๖ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา

คอนกรีต ศพด.ซับสิงโต